DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Tên ban hành
1 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về hoá đơn, chứng từ Chi tiết
2 Thông tư 78_2021_TT-BTC_477966 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ Chi tiết
3 Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chi tiết
4 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế Chi tiết
5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chi tiết
6 Dự thảo thông tư - Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết
7 Thông tư 32/2011/TT-BTC V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
9 Nghị định 04/2014/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
123/2020/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về hoá đơn, chứng từ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
78_2021_TT-BTC_477966
Tên ban hành:
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
68/2019/TT-BTC
Tên ban hành:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản:
Luật Quản lý thuế
Số/Ký hiệu:
38/2019/QH14
Tên ban hành:
Luật Quản lý thuế
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
119/2018/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản:
Dự thảo thông tư
Số/Ký hiệu:
-
Tên ban hành:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
32/2011/TT-BTC
Tên ban hành:
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
51/2010/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
04/2014/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Youtube Facebook

0946 23 92 92