DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Tên ban hành
10 Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
11 Thông tư 26/2015/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
12 Thông tư 37/2017/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết
13 Công văn 2402/BTC-TCT V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử Chi tiết
14 Nghị định 1209/QĐ-BTC V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
15 Quyết định 2660/QĐ-BTC V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
39/2014/TT-BTC
Tên ban hành:
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
26/2015/TT-BTC
Tên ban hành:
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
37/2017/TT-BTC
Tên ban hành:
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
Loại văn bản:
Công văn
Số/Ký hiệu:
2402/BTC-TCT
Tên ban hành:
V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
1209/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Loại văn bản:
Quyết định
Số/Ký hiệu:
2660/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Youtube Facebook

0946 23 92 92