DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Tên ban hành
1 Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chi tiết
2 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế Chi tiết
3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chi tiết
4 Dự thảo thông tư - Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết
5 Thông tư 32/2011/TT-BTC V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
6 Nghị định 51/2010/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
7 Nghị định 04/2014/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
8 Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
9 Thông tư 26/2015/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
68/2019/TT-BTC
Tên ban hành:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản:
Luật Quản lý thuế
Số/Ký hiệu:
38/2019/QH14
Tên ban hành:
Luật Quản lý thuế
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
119/2018/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản:
Dự thảo thông tư
Số/Ký hiệu:
-
Tên ban hành:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
32/2011/TT-BTC
Tên ban hành:
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
51/2010/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
04/2014/NĐ-CP
Tên ban hành:
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
39/2014/TT-BTC
Tên ban hành:
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
26/2015/TT-BTC
Tên ban hành:
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Youtube Facebook

0946 23 92 92